-قالب فلزی

-بلت تمام رزوه

-واشر کاس

-واشر دولول

-سولجر

-مهره خروسکی

-روغن قالب