این محصول از جنس پلاستیک است و بر اساس موقعیت مورد نیاز طراحی میشود.در طراحی این قطعات چند مسئله باید رعایت شود :

۱محل قرارگیری میلگرد بطوری طراحی شود که میلگرد های هدف به خوبی در آنها قرار گرفته و محکم در آنجا تثبیت شوند.

۲-فاصله سطح بیرونی میلگرد از نشیمنگاه میلگرد بر روی قالب بتن معین بوده و تلرانس قابل قبولی در قطعات تولیدی باشد.

۳-بدنه اسپیسر باید دارای حفراتی باشد تا شیرابه بتن به راحتی از آن عبور کرده و پشت اسپیسر تجمیع رخ ندهد و تمام بخشهای داخلی آن با بتن پر شوند.

۴-ضخامت بخشهای پلاستیکی در حداقل ممکن طراحی شود تا کمترین ضعف را در بدنه بتن ایجاد کند .