اسکوپ سنگ چیست ؟

برای پایداری بیشتر هنگام زلزله و اطمینال از عدم سقوط سنگ هایی که در تراز قائم به کار می روند سنگ را به کمک ابزار های فلزی و ضد زنگ که اسکوپ نامیده میشود به دیوار ها متصل میکنند .

سرامیک ها نیز همچون سنگ ها اسکوپ می وند ، با این تفاوت که اسکوپ های سرامیکی کوچکتری هستند .