در مقوله نصب کاشی و سرامیک پارامتر های بسیاری هستند که در صورت رعایت موجب زیباتر شدن و کاربری بهتر کاشی و سرامیک پس از نصب خواهند شد .یکی از پارامتر های مهم و حساس همسطح بودن کاشی و سرامیک نسبت به یکدیگر است .

از همتراز جهت همسطح نمودن انواع کفپوش ها مانند پارکت نیز میتوان استفاده نمود .همتراز کاشی و سرامیک نسبت به یکدیگر علاوه بر اینکه یک اصل مهم در کاشیکاری است و موجب زیباتر شدن سطح کاشیکاری میشود.