واتراستاپ pvc به قطعه ای میگویند که در اجرای سازه های بتنی با هدف آببندی درز های اجرایی و انبساطی سازه های هیدرولیکی و یا در معرض آب تعبیه میگردد از گذشته دور به دلایل مختلف فنی و اقتصادی از بتن و سازه های بتنی برای ذخیره هدایت و انتقال آب استفاده میشود.

واتراستاپpvc در آب بندی سطح ها ،تصفیه خانه ها ،تونل های انتقال آب ،مخازن و کانال ها ،سازه های مدفون و نیمه مدفون و سازه های بتپایین تر از سطح آب های زیر زمینی مورد استفاده قرار میگیرد.

دفتر مرکزی فروش :۰۲۱۴۴۲۱۷۰۷۶

کارشناسان فروش:۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸-۰۹۱۲۳۳۹۲۹۱۹