روش مصرف صلیب کاشی به این ترتیب است که در هنگام نصب کاشی ها ابتدا چسب کاشی روی سطح زیرین اجرا میشود .سپس کاشی اول از یک طرف شاقول شده و نصب میشود .صلیب کاشی یا اسپیسر کاشی میان بند کاشی یا کاشی بعدی قرار میگیرد و کاشیکاری ادامه می یابد .

پس از نصب و اتمام کاشیکاری و خشک شدن چسب کاشی و حصول اطمینال از چسبیدن کاشی ها به کف میتوان صلیب کاشی یا اسپیسر کاشی را با توجه به سلیقه کارفرما و نوع بندکشی مورد نظر انتخاب کرد.

عدم استفاده از صلیب کاشی یا اسپیسر کاشی در هنگام کاشیکاری موجب به وجود آمدن درز ها و بند های نامنظم وناگونیا با فواصل مختلف خواهد شد