صلیب کاشی از جنس پلاستیک فشرده میباشد و به شکل یک پلاس یا بعلاوه در ضخامت ها ۱و۲و۳و…میلیمتر توسط گرهفنی مهندسی ایفاپلاست به تولید میرسد.

روش مصرف صلیب کاشی به این ترتیب است که در هنگام نصب کاشی ها ابتدا چسب کاشی روی سطح زیرین اجرا میشود ،سپس کاشی اول از یک طرف شاقول شده و نصب میشود