توجه نماییید همتراز را با توجه به ضخامت کاشی یا سرامیک و پارکت انتخاب نمایید .

دقت نمایید زمان کافی جهت گیرش و خشک شدن ملات و یا چسب زیر کاشی و سرامیک را در نظر بگیرید سپس نسبت به شکستن کلیپس همتراز اقدام نمایید .

در صورتی که هنوز ملات زیر کار خشک نشده باشد ممکن است در صورت حرکت روی سطح فرو رفتگی و لغزش کاشیها اتفاق بیوفتد که باعث به هم خوردن همتراز کاشی و سرامیک و نظم و آرایشی کاش ها نسبت به یکدیگر میشود .