همتراز سرامیک محصولی از جنس پلاستیک پروپلین که از دو قطعه جدا از هم به نام های کلیپس و گوه تشکیل شده است که با عبارتی نظیر پل و پایه و گیره و کلیپس بیان می شوند.همتراز کاشی و سرامیک های مجاور و از بین بردن اختلاف سطح بین کاشی ها کاربرد دارد.