مدل های کاربردی همتراز کاشی و همتراز سنگ کشویی و پیچی مدل کلیپس و گوه همتراز کاشی مدل کشویی و همتراز کاشی پیچی تولید همتراز کاشی مدل پیچی از سال ۱۳۹۷ شروع نموده ایم و امیدواریم با نظرات و انتقادات استادکاران به کیفیت مطلوب و استاندارد اروپا برسیم،همتراز وسیله ای برای همسطح نمودن لبه های رویی و یا سطح سرامیک و کاشی و سنگ میباشد