مدل های کاربردی همتراز کاشی و سرامیک به صورت کشویی و پیچی میباشد .

تولید همتراز کشویی در ایران از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و همتراز مدل پیچی ز سال ۱۳۹۴تخت بررسی گروه صنعتی ایفاپلاست شروع شد .

همتراز کاشی و سرامیک از مواد پلاستیکی و نو به تولید میرسد که قسمت کلیپس یکبار مصرف میباشد و در زیر کاشی قرار میگیرد و قسمت گوه همتراز چند بار مصرف میباشد و در روی کاشی قرار میگیرد.