قطعه همتراز کاشی و سرامیک از دو قسمت کلیپس و گوه تشکیل می شود و در دو سایز برای ضخامت های مختلفی طراحی و تولید میشود .

ابتدا با توجه به ضخامت کاشی و سرامیک یا پارکت ،سایز همتراز مناسب برای مصرف را انتخاب نمایید.

برای شروع کاشیکاری حتی الامکان سعی شود از یک گوشه محیط مورد نظر برای اجرا کاشیکاری شروع شود.ابتدا توسط ابزار هایی مانند گونیا و خط کش و متر و یا با استفاده از متر های لیزری در گوشه دو خط زاویه ۹۰درجه نسبت به یکدیگر ترسیم نمایید .