دیگر نگران بالا و پایینی سرامیک و سنگ ها هنگام کار کردن نباشد با همتراز کلیه بالا و پایینی و ناخنکها از بین میرود