همتراز کاشی وسرامیک یا تراز کاشی وسیله بسیار کاربردی است که در کارهای کاشیکاریو سرامیک کاری است که استفاده از آن میتواند در جهت بهبود کیفیت کار و زیبایی محل کار شده بسیار موثر است

این وسیله در ایران جایگاه خوبی در این صنعت به دست آورده است و مصرف عمده ای دارد.

جنس این وسیله از پلاستیک است و از دو بخش کلیپس همتراز و گوه همتراز تشکیل یافته است