از همتراز کاشی و سرامیک جهت همسطح نمودن انواع کفپوش ها مااند پارکت نیز میتوان استفاده کرد .همتراز کاشی و سرامیک نسبت به یکدیگر علاوه بر اینکه یک اصل مهم در کاشیکاری است و موجب زیباتر شدن سطح کاشیکاری خواهد شد مزایای دیگری نیز به دنبالخواهد داشت از آن جمله میتوان به عدم جمع آب هنگام شست و شو در نقاط ناخنک خور بین دوکاشی اشاره نمود که موجب عدم جرم گرفتگی و کدر شدن نواحی بین دو کاشی خواهد شد.