در مقوله نصب کاشی و سرامیک پارامتر های بسیاری هستند که در صورت رعایت موجب زیباترشدن و کاربردی بهتر کاشی و حساس همسطح بودن کاشی و سرامیک نسبت به یکدیگر است.

از گذشته مرسوم است که جهت همسطح کردن یا همتراز کردن کاشی ابتدا ملات و یا چسب کاشی را روی سطح ریخته و سپس کاشی را روی آن قرار داده و با اعمال ضربات توسط چکش پلاستیکی به سطح کاشی و سرامیک و کنترل پی در پی توسط تراز جهت همسطح شدن آنها نسبت به یکدیگر اقدام می نمودند.