استفاده از همتراز کاشی سرعت نصب یا اجرای کاشیکاری را به مراتب افزایش می دهد .

مصرف کاشی تراز در نصب کاشی و سرامیک استفاده از تراز و چکش کاری برای همسطح کردن سرامیکها نسبت به یکدیگر را کاهش میدهد .

پس از به کار بردن همتراز سطحی تراز و همسطح و یکنواخت به وجود آمده است

تهران:۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸

تبریز:۰۹۱۴۲۵۰۵۴۸۵