تراز کاشی و سرامیک

در مقوله نصب کاشی و سرامیک پارامتر های بسیاری هستند که در صورت رعایت،موجب زیباتر شدن و کاربردی بهتر کاشی و سرامیک پس از نصب خواهند شد . یکی از این پارامتر های مهم و حساس همسطح بودن کاشیی و ادامه مطلب