همتراز پیچی کاشی و سرامیک

همتراز پیچی محصولی است که جهت یکسان کردن سرامیک ها در کنار هم و حذف کردن ناخونک و موج در کاشی کاری بدون نیاز به آچار همتراز استفاده میشود.همتراز کاشی و سرامیک پیچی از دو قطعه مجزا پیچ و پایه ادامه مطلب