همتراز کننده سنگ/تراز کننده سنگ

همتراز سنگ/تراز کننده سنگ/همتراز کننده سنگ گروه صنعتی ایفاپلاست به دلیل اعتراض استاد کاران نما گروه صنعتی ایفاپلاست به فکر تولید این محصول افتاد. همتراز سنگ محصولی جدید از ایفا پلاست میباشد که از پلیمر های مخصوص فشرده و دستگاه ادامه مطلب