متراژ:۳۵۰متر مربع

در این پروژه برای هر ۱متر مربع از ۸عدد کلیپس و گوه همتراز کننده استفاده کردیم در حالت استاندارذ هم برای هر متر مربع ۸عدد کلیپس و گوه همتراز کننده استفاده میشود