اسکوپ سنگ

استفاده از اسکوپ سنگ در نماکاری ساختمان بسیار رایج بوده و از جمله قطعات پراستفاده در این حوزه از صنعت است. اسکوپ سنگ به این معنی است که سنگ هایی که در تراز قائم استفاده می شود برای اطمینال از ادامه مطلب